تعداد مقالات: 988
876. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، فروردین 1373، صفحه 69-72


877. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 85-88


878. پست الکترونیکی؛ شبکه‌های آموزش و پژوهش

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 73-75

ابراهیم مقیب‌زاده مشایخ


883. طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 125-134

مرتضی خیاط؛ منوچهر راد


884. بزرگ‌ترین دایره‌ی عاری از تکینگی در فضای کاری ربات‌های موازی صفحه‌یی، با استفاده‌از تحلیل بازه‌یی و جابه‌جایی مرزها

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 143-150

محمد هادی فرزانه کلوزی؛ مهدی طالع ماسوله؛ بهنام مشهدی غلامعلی


885. چکیده انگلیسی مقالات پاییز 94، شماره 2

دوره 31.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 150-158


886. چکیده انگلیسی مقالات بهار 95، شماره 1

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 152-158


887. چکیده انگلیسی مقالات پاییز 95، شماره 2

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 136-144


888. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 142-146


890. چکیده انگلیسی مقالات بهار 96، دوره 33.3، شماره 1

دوره 33.3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 150-158


891. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 113-118


892. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 100-100


893. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 104-104


894. چکیده مقالات به انگلیسی بهار 97، دوره 3-34 شماره 1

دوره 34.3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-162


895. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 145-146


896. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 149-158


897. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-144


898. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-148


899. چکیده مقالات به انگلیسی پاییز 97 دوره 3-34 شماره 2

دوره 34.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-152


900. چکیده مقالات به انگلیسی بهار 98 دوره 3-35 شماره 1

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-154