تعداد مقالات: 988
901. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 100-96


902. معرفی کتاب

دوره 18، شماره 22، پاییز 1381، صفحه 100-101


903. معرفی کتاب

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 95-97


904. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 26، بهار 1383، صفحه 108-112


906. عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمدمحسن مشکسار


907. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 132-136


908. چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، بهار 1379، صفحه 108-105


909. معرفی مقالات پژوهشی ریاضی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 73-84


910. خلاصه مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 76-73


911. اطلاعات سراسری و همگانی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 76-78

نظام‌الدین مهدودی امیری؛ داریوش تصدیقی


913. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 64-66


914. خلاصه مقالات

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 53-55


915. فهرست مقالات انگلیسی مقالات بهار 95، شماره 1

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 159-160


916. فهرست مقالات انگلیسی مقالات پاییز 95، شماره 2

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-144


917. فهرست انگلیسی مقالات

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 147-148


919. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 137-142


920. فهرست انگلیسی مقالات بهار 96، دوره 33.3، شماره 1

دوره 33.3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-160


921. فهرست انگلیسی مقالات

دوره 24، شماره 42، تابستان 1387، صفحه 118-118


922. فهرست انگلیسی مقالات

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 129-129


923. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 140-140


924. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 18، شماره 21، بهار 1381، صفحه 82-82