نویسنده = حسین عزیزی طائمه
تعداد مقالات: 1
1. حذف کدورت و تولید آب انار با شفافیت مناسب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، زمستان 1387، صفحه 49-52

حسین عزیزی طائمه؛ جلیل رضوی؛ اخترالملوک کاظمی ویسری