نویسنده = فردین نعمت‌زاده
تعداد مقالات: 2
بررسی تغییرات ریز ساختار جوش سوپر آلیاژ پایه نیکل ۵۲۰ UDIMET در روش GTAW

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 22-28

فردین نعمت‌زاده؛ امیرحسین کوکبی؛ سیدمحمدمهدی هادوی؛ فرامرز عادلی