نویسنده = حسن صیادی
تعداد مقالات: 4
3. طراحی یک دست چندانگشتی برای گرفتن و غلت‌دادن استوانه

دوره 25، شماره 51.2، زمستان 1388، صفحه 69-76

حسن صیادی؛ مهدی آقابابائی بنی


4. شناسایی و طراحی یک ربات شش‌پای شش‌درجه آزادی

دوره 25، شماره 48.2، بهار 1388، صفحه 93-106

حسن صیادی؛ بهروز یزدان شناس شاد