نویسنده = مهرداد تقی زاده منظری
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی ترکیبی و صریح- ضمنی مخازن هیدروکربنی به‌کمک پارامتری‌کردن تطبیقی فضای ترکیب

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-108

سعید شیخی؛ مهرداد تقی زاده منظری


3. شبیه‌سازی عددی مخازن هیدروکربنیِ سه‌بعدی با استفاده از مدل نفت سیاه به‌روش اختلاف محدود ضمنی

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-49

رحیم محمدحسنی خراسانی؛ سیدمهدی سیدنصرالله؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی