نویسنده = کیومرث مظاهری
تعداد مقالات: 3
1. توسعه‌ی روش سهمی‌گون تکه‌یی(P‌P‌M) چندماده‌یی بااستفاده از روش بازسازی مرز V‌O‌F

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 39-49

حامد کرامتی؛ کیومرث مظاهری


2. تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 177-186

حمیدرضا انبارلویی؛ کیومرث مظاهری؛ سعید برجی


3. مقایسه‌ی سازوکارهای کامل و کاهش‌یافته‌ی سینتیک احتراق متان در مدل‌سازی عددی مشعل متخلخل

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 115-126

مصطفی خسروی الحسینی؛ مهدی معرفت؛ کیومرث مظاهری