نویسنده = کیومرث مظاهری
تعداد مقالات: 3
مقایسه‌ی سازوکارهای کامل و کاهش‌یافته‌ی سینتیک احتراق متان در مدل‌سازی عددی مشعل متخلخل

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 115-126

مصطفی خسروی الحسینی؛ مهدی معرفت؛ کیومرث مظاهری


تسخیر دقیق موج ضربه‌یی با انتخاب لزجت مصنوعی مناسب

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 177-186

حمیدرضا انبارلویی؛ کیومرث مظاهری؛ سعید برجی