نویسنده = بهمن مهری
تعداد مقالات: 3
توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های ان

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 7-11

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال؛ بهمن مهری


حل عددی معادله‌ی پواسون خطی و غیر خطی در R3

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 62-69

بهمن مهری