نویسنده = جلال صمیمی
تعداد مقالات: 2
1. پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 46-50

جلال صمیمی


2. بررسی توزیع فضایی، زمانی و انرژی تابش گامای کیهانی

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 80-81

جلال صمیمی