نویسنده = حمید نیازمند
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی کارایی اختلاط تحت تأثیر الکتروکینتیک درون ریزمجراهای ناهمگن

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-85

جعفر جماعتی؛ حمید نیازمند