نویسنده = سمیه داود آبادی فراهانی
تعداد مقالات: 4
1. بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک‌کننده در یک ساختمان مسکونی

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-116

10.24200/j40.2018.51548.1474

افسانه صادقی؛ سمیه داودآبادی فراهانی


3. ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری


4. طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-38

سمیه داود آبادی فراهانی؛ فرشاد کوثری