نویسنده = فرشاد کوثری
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس

دوره 32.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-27

سمیه داودآبادی فراهانی؛ علیرضا نجفی؛ فرشاد کوثری


2. طراحی آزمایش معکوس برای تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی جت برخوردی شیاری

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-38

سمیه داود آبادی فراهانی؛ فرشاد کوثری


3. استفاده از روش معکوس برای طراحی حرارتی یک اتاق مسکونی، به‌منظور ایجاد شرایط آسایش حرارتی

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 3-10

غلامرضا ایمانی؛ مهدی معرفت؛ فرشاد کوثری؛ سیدعلیرضا ذوالفقاری


4. بررسی امکان استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در مسائل هدایت معکوس

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 111-117

فرشاد کوثری؛ مرتضی محمدظاهری؛ سعید ایران‌نو


5. حل مسائل هدایت حرارتی معکوس با استفاده از روش تقابل دوگانه اجزاء مرزی

دوره 20، شماره 26، بهار 1383، صفحه 26-33

فرشاد کوثری؛ علی بهبهانی‌نیا