نویسنده = محمد حسین غضنفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه ی زاویه ی تماس قطره روی سطح

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 41-48

10.24200/j40.2018.10833.1450

محمد آزادی تبار؛ فرزاد برزگر؛ محمد حسین غضنفری