نویسنده = حمیدرضا محمدی دانیالی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم چهارمیله‌یی صفحه‌ی دارای لقی مفصل

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 97-104

سیدمجتبی واردی کولایی؛ حمیدرضا محمدی دانیالی؛ مرتضی دردل؛ علیرضا فتحی