نویسنده = مهدی رحمانی گورتانی
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید برای اعمال شرط مرزی فشار بر مرزهای منحنی‌شکل در روش شبکه‌ی بولتزمن

دوره 31.3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-88

مهدی رحمانی گورتانی؛ محمود اشرفی زاده