نویسنده = سعید کریمیان علی آبادی
تعداد مقالات: 2
2. بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها

دوره 36.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 61-71

10.24200/j40.2020.55142.1545

سعید کریمیان علی آبادی؛ مهدی یادگاری؛ شاهین تیمورپور