نویسنده = امین نجفی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی حرکات طولی شناور کاتاماران پروازی در امواج نامنظم

دوره 32.3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-55

محمدسعید سیف؛ امین نجفی