نویسنده = مظفر شکری راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی پاشش قطره در برخورد با سطح نرم

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 49-55

امیر کریم دوست یاسوری؛ مظفر شکری راد؛ حسین حاتمی؛ محسن ایزدی