کلیدواژه‌ها = A‌F‌M
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-96

محرم حبیب نژاد کورایم؛ رضا قادری؛ محمد حق پناهی