موضوعات = شکل دهی فلزات
تعداد مقالات: 3
1. تعیین نمودار تنش حد شکل دهی آلیاژ آلومینیوم ‌5083 به وسیله ی نمونه ی صلیبی

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-81

10.24200/j40.2018.10818.1444

فرهاد فرهادزاده؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ مهدی تاجداری


3. بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-92

10.24200/j40.2018.10614.1339

یعقوب دادگراصل؛ محمدمراد شیخی؛ علی پورکمالی انارکی؛ ولی اله پناهی زاده رحیملو؛ محمد حسین پور گللو