موضوعات = بهینه سازی
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک‌کننده در یک ساختمان مسکونی

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-116

10.24200/j40.2018.51548.1474

افسانه صادقی؛ سمیه داودآبادی فراهانی


2. بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ

دوره 35.3، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-11

10.24200/j40.2018.10750.1408

میرحسین آقاخواه رازلیقی؛ محمدعلی رمضانی؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان