دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مروری

1. بررسی ساختارهای برگ-ساقه مانند برداشت‌کننده انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.55827.1553

سمانه فرهانی؛ علیرضا شوشتری


مقاله پژوهشی

2. مدل رتبه‎کاسته انتقال حرارت هدایت در یک پوستة جامد بر مبنای روش‌ تجزیه مودهای دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.55926.1555

محمد کاظم مویدی؛ فرشاد صباغ زادگان


3. تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.56649.1562

علی مقداری؛ مینو عالمی؛ احسان تمنایی


4. شبیه‌سازی آب‌شیرین‌کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌دهنده‌ خارجی چرخان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.56805.1564

محمدرضا عصاری؛ صفورا کریمی؛ محسن پرور؛ نرگس صادقیان


مقاله پژوهشی

6. بررسی ریسک آسیب اسکلتی-عضلانی کارگران حین فعالیت نصب صندلی راننده خودرو گروه صنعتی ایران-خودرو و ارایه راهکار مهندسی جهت کاهش ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.56992.1566

نوید ارجمند؛ سروش رفیعی؛ مهران عشوری سنجانی


7. بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.57470.1577

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ سید حسین مهاجری؛ امیر رضا زراتی؛ رضا صادقی دودران


8. تخمین همزمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.57732.1583

فروغ نصیحتی گورابی؛ مریم کیانی؛ حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان


9. بررسی عددی پایداری و خاموشی شعله پیش مخلوط وی-شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j40.2021.57579.1578

نگار نباتیان