تعداد مقالات: 1057

کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.58948.1618

افشین بنازاده؛ حسین سعادت منش


شناگر سه گوی در دو بعد در شرایط عدد رینولدز پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59047.1622

امیر شیخ شعاعی؛ مجید رجبی


رفتار مکانیکی و الکتریکی میکرومبدل‌های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59296.1627

سیما درباسی؛ امیرموسی اباذری؛ حامد قنبرپور؛ سعید افرنگ؛ قادر رضازاده


مدلسازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59289.1626

سعید کریمیان علی ابادی؛ صابر رضایی


مطالعه‌ عددی کاهش ضریب پسای استوانه با بهره‌گیری از کنترل غیرفعال جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.60014.1632

سیدشهاب الدین صادقی؛ نگار نباتیان


مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ای از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.59894.1631

افشین بنازاده؛ مهیار صادقی


تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j40.2022.56887.1569

محمد وجدی؛ نیما قاسم زاده؛ وحید بهنود؛ فرهاد صادق مغانلو