بررسی عددی نحوه عملکرد دودکش خورشیدی همراه با دیوار جاذب میانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه پیام نور، شهرکرد، ایران، هیات علمی گروه مکانیک

2 استاد دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این تحقیق عملکرد یک دودکش خورشیدی با شار حرارتی متفاوت خورشید بر روی آن و استفاده از دیواره جاذب در میان دودکش با استفاده از پدیده ترموسیفون مورد بررسی قرار گرفته است. شدت و تمرکز انتقال حرارت و پارامترهای هندسی مربوط به دودکش خورشیدی از قبیل محل ورودی، ضخامت و طول دیوار جاذب و محل دیوار جاذب در میزان دبی هوای جابجا شده بررسی شده و مقادیر بهینه برای دبی هوای ماکزیمم استخراج شده است. معادلات مربوط به جریان درون دودکش خورشیدی با استفاده از تقریب بوزینسک و در نظر گرفتن خواص فیزیکی ثابت و جریان پایا، در طی یک تحلیل عددی با استفاده روش حجم محدود حل شده است و صحت نتایج با نتایج عددی و تجربی دیگران بررسی گردیده است. در این پژوهش المان بندی دیوار جاذب به عنوان یک راهکار جدید موجب افزایش پدیده ترموسیفون و دبی هوای خروجی دودکش خورشیدی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the Solar Chimney Performance with the Intermediate Absorbing Wall

نویسندگان [English]

  • iman pishkar dehkordi 1
  • Behzad Ghasemi 2
1 Department of Mechanics, Faculty of Engineering, Payame Noor University, Shahrekord, Iran, Faculty of Mechanical Engineering
2 Professor of the Faculty of Engineering and Engineering / Shahrekord University
چکیده [English]

The design of air conditioning systems is one of the effective factors in optimizing energy consumption in residential and commercial buildings. One method of air ventilation is the use of buoyancy in the solar chimneys. In this study, the performance of a solar chimney with different solar thermal flux on it and the use of an absorbent wall in the chimney has been investigated. Increasing the air temperature adjacent to the absorbing wall has the effect of thermosyphon in the chimney that ultimately leads to continuous air movement inside the chimney.nIn most of the proposed designs for these chimneys, the absorbing wall is one of the sidewalls. With sunlight and warming up the wall, the air flows into the chimney. By heating the absorbing wall and increasing the temperature gradient, some heat in this wall will be lost through the conduction phenomenon in the wall thickness to the outside or inside the building. In the proposed scheme, the absorbing wall is located in the middle of the chimney and since the optimum width for the chimney is between 0.2m and 0.3m, so in the proposed scheme, the distance between each wall and the intermediate absorbing wall is equal to 0.25m. Also, to match actual buildings, the height of the chimney is considered to be 4m. For the adsorbing wall, aluminum is chosen because of its high thermal conductivity.nIn order to simulate the flow field, the equations of mass, momentum, and energy conservation are solved in two-dimensional form with constant, incompressible, and turbulent flow assumptions simultaneously. To solve the equations, an academic code based on Fortrans language and SIMPLE algorithm is used. Due to the nature of the turbulent flow of air within the solution field, the turbulent model is used because of the good performance of this model in simulating boundary layer flows with high reciprocating gradients. nThe intensity and concentration of heat transfer and geometric parameters related to the solar chimney, such as the entrance area, the thickness and length of the absorbing wall, and the location of the absorbing wall in the amount of discharged air flow have been investigated and the optimal values for maximum air discharge have been extracted. Also the absorbent wall partitioning is presented as a novel solution to increase the thermosyphon phenomenon in the solar chimney.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solar Chimney
  • Intermediate absorbing wall
  • Thermosyphon
  • Partitioning