تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استاد/ دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

با توجه به اهمیت انرژی و کاهش منابع انرژی فسیلی، تولید انرژی الکتریکی توسط انرژی‌های نو در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش از انرژی زمین گرمایی و خورشیدی استفاده شده است. بررسی با دیدگاه‌های انرژی و اگزرژی برای چرخه انجام گرفته و بر اساس قوانین اول و دوم ترمودینامیک میزان کارایی کلی سیکل و هر کدام از اجزا تعیین گردیده است. تحلیل اقتصادی به عنوان ابزاری کارآمد برای بررسی هزینه‌ی توان تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و هزینه‌ی تولید محصول تعیین گردیده است. نتایج نشانگر بیشترین تخریب اگزرژی به ترتیب در کلکتور خورشیدی، اواپراتور دما بالا و کندانسور چرخه است. بیشترین راندمان قانون دوم مربوط به توربین پرفشار است، در حالیکه توربین کم فشار بیشترین مقدار درصد فاکتور اگزرژی اقتصادی را دارا می‌باشد. هزینه‌ی متوسط تولید برق بر اساس توان تولیدی دو توربین کم فشار و پر فشار برابر (0.102$/kwh) بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy, exergy and exergoeconomic analysis of power generation cycle based on independent geothermal and solar energy

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vajdi 1
  • Nima Ghasemzadeh 2
  • Vahid Behnoud 2
  • Farhad Sadegh Moghanlou 3
1 Department of mechanical engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of mechanical engineering, faculty of engineering, university of Mohaghegh Ardabili
3 Department of mechanical engineering, faculty of engineering, university of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The increasing energy demand in industrial and operational units, and corresponding concerns about the limited fossil resources as well as environmental pollutions, urges the researchers to generate electricity from renewable energy sources such as wind, geothermal, solar, and biofuels. In the present work, the use of solar and geothermal energy in producing electricity is investigated. The proposed cycle is capable of producing power by using both solar and geothermal energy sources simultaneously or can be used separately to generate electricity. Organic Rankine Cycles (ORCs) which benefit working fluids like refrigerants have been employed. These cycles are able to produce electricity from low temperature energy sources. The cycle is designed to employ two evaporators as high temperature and low temperature ones, and consequently is equipped with two turbines as high and medium pressure ones. The governing equations of mass balance, first and second laws of thermodynamics were applied for each cycle component. A numerical code is written and solved by EES software. The performance of the proposed cycle was analyzed by energy and exergy viewpoints and the first and second law efficiencies were calculated. Therefore, the amount of exergy destruction and exergy efficiency of each component was defined. To evaluate the cost of the final product, which is electricity, exergoeconomic analysis, as an efficient tool, was carried out and the final cost of products was defined. A parametric study of the effect of different designing parameters, such as pinch point temperature difference and evaporator temperature on the energy and exergy performance and cost of the product was done. The obtained results showed that the best second law efficiency is related to the high-pressure turbine, whereas the low-pressure turbine acquires the highest value of exergoeconimc factor. The average electricity production cost, based on power generation in low- and high-pressure turbines, was calculated as (0.102$/kwh).

کلیدواژه‌ها [English]

  • solar energy
  • Geothermal Energy
  • Economic analysis
  • energy
  • Exergy