مدل‌سازی عددی و بررسی اثرات ارتفاع تیغه‌ی ورودی و محل ورود سیال در بازده حوضچه‌های رسوب‌گذار اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

ناحیه‌های چرخنده معمولاً در حوضچه‌های رسوب‌گذار به وجود می‌آیند. این پدیده باعث ایجاد اتصال کوتاه، افزایش نواحی مرده، بالا بردن میزان اختلاط و ممانعت از ایجاد بستری آرام برای رسوب‌گذاری می‌شود. موارد یاد شده به کاهش بازده حوضچه می‌انجامند. همواره سعی بر این است که با روش‌های ممکن فضاهای مرده کاهش داده شود تا بازده حوضچه افزایش یابد. یکی از راه‌های بررسی و مقایسه‌ی بازده حوضچه‌ها رسم منحنیٓF‌T‌Cٓ آنها است. در این نوشتار ضمن معرفی کلی روش ترسیم منحنی F‌T‌C با استفاده از مدل اغتشاشی $R‌N‌G\,K-\v‌a‌r‌e‌p‌s‌i‌l‌o‌n $ در تعیین میدان جریان و غلظت، اثرات محل ورود سیال به حوضچه بر بازده بررسی شد. همچنین به طریق مشابه تأثیرات وجود یا عدم وجود تیغه‌ی ورودی، و همچنین ارتفاع تیغه‌ی ورودی در حوضچه‌های اولیه مورد مطالعه قرار گرفتند. در مدل مورد مطالعه وجود تیغه ورودی مثمر ثمر نبوده و باعث کاهش بازده حوضچه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NUMERICAL INVESTIGATION OF INLET BAFFLE FEATURES EFFECTS ON THE HYDRAULIC PERFORMANCE OF PRIMARY SETTLING TANKS

نویسندگان [English]

  • A. Tamayol
  • B. Firoozabadi
Dept. of Mechnical Engineering Sharif University of Technology
چکیده [English]

Cireulation is created in some parts of the settling tanks . It can increase the mi.-x.ing level, deerease the effective settling and ereate short circuiting from in­ let to outlet. All the above-mentioned phenomena act in such a way to deerease the tank's hydraulic ef­ ficiency, which quantitatively shows how flow within the tank is uniform and ealm . So, the main objee­ tive of the tank design process is to avoid form­ ing a circulation zone, which is known ar.;; the dead zone. Prediction of the flow field and size of the recireulation zone is the first step in the design of settling tanks. In this paper, while the FTC (Flow Through Curve) was introdueed, by using the RlG k -E turbulence model, the effects of inlet position on the hydraulic perfor mance of primary settling tanks were investigated . The ba.ffie presence effeet was also studied. Results show that the R..G k--t turbulence model ean predict the curvat ure of streamlines correctly. It is also shown that the inlet ba.ffie is not useful for the present ease-study rutd reduces its performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -