موضوعات = رباتیک
تعداد مقالات: 2
2. بهینه سازی مسیر در بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با درجات آزادی اضافی به وسیله ی جداسازی ارتعاش کشسانی

دوره 33.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-73

10.24200/j40.2018.10605.1332

سیدمحمدرضا فریطوس؛ هادی همائی؛ شهرام هادیان جزی