موضوعات = جریان سیال و انتقال حرارت در مواد متخلخل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی اثر شدت عدم تعادل حرارتی محلی در فوم‌های متخلخل

دوره 35.3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-32

10.24200/j40.2018.10832.1451

آرمین عبداللهی پور؛ جواد امینیان