دوره و شماره: دوره 35.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، خرداد 1398، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

2. بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ

صفحه 3-11

10.24200/j40.2018.10750.1408

میرحسین آقاخواه رازلیقی؛ محمدعلی رمضانی؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان