دوره و شماره: دوره 36.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-150