دوره و شماره: دوره 36.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-118