دوره و شماره: دوره 25، شماره 48.2، مهندسی مکانیک، بهار 1388، صفحه 1-134