دوره و شماره: دوره 19، 24- ویژه مهندسی، ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 3-104 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه مجله

صفحه 0-0


3. بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp

صفحه 3-6

سیدمرتضی سید ریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی