دوره و شماره: دوره 19، 24- ویژه مهندسی، ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 3-104 

3. بررسی رسوب سختی چند سازه‌‌یی‌های آلومینیوم - SiCp

صفحه 3-6

سیدمرتضی سید ریحانی؛ حمید رضا محمدیان سمنانی