دوره و شماره: دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، ویژه زیست فناوری، فروردین 1379، صفحه 0-108 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه مجله

صفحه 108-108


11. نقش زیست‌فناوری در تولید محصولات ثانویه‌ی گیاهی

صفحه 50-57

نسرین اسماعیل‌زاده؛ سیدمهدی حسینی مزینانی