دوره و شماره: دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، شماره ویژه «تکنولوژی، محیط زیست و توسعه پایدار»، بهار 1377، صفحه 0-94 

شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی مجله

صفحه 0-0