دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، شماره ویژه «آموزش عالی کشور»، پاییز 1374، صفحه 1-82 
3. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی