دوره و شماره: دوره 3-27، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-102 

یادداشت فنی

9. روشی جدید برای محاسبه‌ی ناحیه‌ی پایداری ربات انسان‌نما

صفحه 83-88

محمود سعادت فومنی؛ محمدمهدی خطیبی؛ معصومه صادقی؛ عاطفه حبیب اللهی؛ مهدی مرادی