دوره و شماره: دوره 3-29، شماره 1، مهندسی مکانیک، خرداد 1392، صفحه 1-146 
شبیه‌سازی جریان امتزاج‌ناپذیر در مخازن نفتی با در نظر گرفتن اثرات گرانشی

صفحه 61-68

مجتبی مشیری؛ مهرداد تقی زاده منظری؛ سیامک کاظم زاده حنانی