دوره و شماره: دوره 3-29، شماره 2، مهندسی مکانیک، آبان 1392، صفحه 1-118 
12. بررسی رفتار ارتعاشی میکروتیرک پیزوالکتریک A‌F‌Mدر محیط مایع

صفحه 87-96

محرم حبیب نژاد کورایم؛ رضا قادری؛ محمد حق پناهی