دوره و شماره: دوره 31.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، فروردین 1394، صفحه 1-148 

مقاله پژوهشی

2. مدل‌سازی تأثیر سکان در شبیه‌سازی عددی شناورهای تندرو

صفحه 3-13

امین مهدی حسینی؛ محمدسعید سیف


6. ارائه‌ی روشی جدید برای بهبود مانورپذیری خودروی سنگین مفصلی

صفحه 41-53

رضا کاظمی؛ شهرام آزادی؛ ناصر اسماعیلی؛ سیدحامد طباطبائی اوره