اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503
0000-0003-0996-6541

h-index: 40