همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی -

pajouhesh@sharif.edu
66164093- داخلی4

مدیر وب سایت

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری کارشناس امور اجرایی

sharifjournals@gmail.com
66164093- داخلی 1