نویسنده = احمد قنبری
شناسایی پارامترهای سینماتیکی و دینامیکی یک بازوی ماهر رباتیکی صفحه‌یی با چهار درجه آزادی

دوره 29.3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 93-101

سید مرتضی صادقی؛ سید محمدرضا سید نورانی؛ احمد قنبری