نویسنده = علیرضا تیمورتاش
بررسی تجربی ساختارهای پایدار و ناپایدار در پرش هیدرولیکی چندضلعی

دوره 30.3، شماره 2.1، مهر 1393، صفحه 67-76

علیرضا تیمورتاش؛ محسن مخلصی


استفاده از مدل توربولانس بالدوین ـ لوماکس در تحلیل جریان چگالشی بخار بین پره‌های یک توربین

دوره 27.3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 25-36

علیرضا تیمورتاش؛ محمدرضا مه پیکر؛ اسماعیل لکزیان