تعداد مقالات: 995
26. فهرست فارسی مقالات

دوره 23، شماره 40.2، زمستان 1386، صفحه 1-2


27. شناسنامه علمی مجله

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 1-1


28. شناسنامه مجله

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 1-1


29. فهرست مقالات

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 1-1


30. فهرست مقالات

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 1-1


31. فهرست مقالات

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، پاییز 1378، صفحه 1-1


32. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 1-1


33. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 12، شماره 12، بهار 1375، صفحه 1-1


34. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 1-1


35. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 1-1


36. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، فروردین 1373، صفحه 1-1


37. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 1-1


38. فهرست و شناسنامه علمی مجله

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 1-1


39. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-29، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-3


40. شناسنامه و فهرست علمی مقالات

دوره 3-29، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-3


41. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-30، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-3


42. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-30، شماره 2.1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-3


43. شناسنامه علمی و فهرست مقالات

دوره 3-30، شماره 2.2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-3


47. فهرست فارسی مقالات

دوره 3-26، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 2-2


48. فهرست فارسی مقالات

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 2-2


49. شناسنامه مجله

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 2-2


50. نظام ارزیابی ریسک در عملیات حفاری چاه‌های نفت‌ و گاز ایران

دوره 25، شماره 47، بهار 1388، صفحه 3-11

آیدین ختلان؛ احمد جعفری