اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
salehisharif.edu

سردبیر

دکتر محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503
0000-0003-0996-6541

h-index: 35  

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

me.aut.ac.ir/Eslami.htm
eslamiaut.ac.ir
64543416

محمدتقی احمدیان

ارتعاشات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503
0000-0003-0996-6541

h-index: 35  

محسن اصغری

مکانیک جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

research.mech.sharif.ir/persons/faculty/3
asgharisharif.edu
66165523

محمدرضا اعلم

مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه برکلی کالیفرنیا

web.mit.edu/alam/www/
reza.alamberkeley.edu
617-459-5158

محمد اقتصاد

مکانیک جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/Sess/3265648884074
eghtesadshirazu.ac.ir
071- 36133148
0000-0002-0399-5782

آریا الستی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

research.mech.sharif.ir/persons/faculty/6
aalastisharif.edu
66165504

عبدالرضا اوحدی همدانی

طراحی کاربردی استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

mec.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=a_r_ohadi&depurl=mechanical-engineering&lang=fa&cid=13946950
a_r_ohadiaut.ac.ir
64543484

احمد براری

خودرو و ساخت دانشیار گروه مهندسی مکانیک ، خودرو و ساخت دانشکده مهندسی و دانشگاه علمی کاربردی انستیتوی فناوری انتاریو

www.ahmadbarari.com/
ahmad.barariuoit.ca
(905) 721-8668 ext

مهرداد تقی زاده منظری

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mtmanzari/
mtmanzarisharif.edu
6 616 5689
0000-0003-0297-7053

حسن سالاریه

سیستم های دینامیکی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~salarieh/
salariehsharif.ir
66165538

محمدحسن سعیدی

تبدیل انرژی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/contact.html
samansharif.edu
66165522

دکتر سعید سهراب پور

طراحی بهینه استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

امیررضا شاهانی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shahani/
shahanikntu.ac.ir
84063221
0000-0002-0070-6260

محمد شرعیات

خودرو استاد دانشکه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shariyat/
shariyatkntu.ac.ir
۸۴۰۶۳۲۲۶
0000-0002-1088-7333

محمودمهرداد شکریه

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/1682/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%87
shokriehiust.ac.ir
77240540
0000-0001-9693-1050

مجید صفاراول

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

mec.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=mavval&depurl=mechanical-engineering&lang=fa&cid=3203
mavvalaut.ac.ir
64543423

دکتر حسن ظهور

مدلسازی سیستم های مکانیکی استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~zohoor/
zohoorsharif.edu
66165527

فمیدا فلاح رجب زاده

مواد مرکب و مواد FG دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~fallah/
fallahsharif.ir
66165516

هادی محمدی

مکانیک دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک بیریتیش کلمبیا، کانادا

engineering.ok.ubc.ca/about/contact/hadi-mohammadi/
hadi.mohammadiubc.ca

علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

سیدمحمدباقر ملائک

دینامیک پرواز و کنترل استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=malaek
malaeksharif.edu
6616 4615

h-index: 12  

حسین نجات پیشنکاری

دینامیک و ارتعاشات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~nejat/
nejatsharif.ir
66165543
0000-0002-3487-3198

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

داود یونسیان

مکانیک استاد دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم و صنعت ایران

webpages.iust.ac.ir/younesian/
younesianiust.ac.ir
73913523
0000-0002-3078-1579

h-index: 18  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا اسلامی

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

me.aut.ac.ir/Eslami.htm
eslamiaut.ac.ir
64543416

عباس افشار

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7323/Dr.-Afshar,-Abbas
a_afshariust.ac.ir
77240398

h-index: 35  

عباس انواری

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/abbas-anvari/
anvarisharif.edu
6616 4512

اعظم ایرجی زاد

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/azam-iraji-zad/
irajisharif.edu
6616 4513

داور بقاعی

شیمی استاد دانشکده شیمی - دانشگاه صنعتی شریف

ch.sharif.edu/~chinfo/boghaih.html
dboghaeisharif.edu
66165306

یحیی تابش

علوم ریاضی استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~tabesh/
tabeshsharif.ir
6616 5624

جعفر توفیقی داریان

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/towfighi
towfighimodares.ac.ir
82883311

h-index: 27  

حسن حاجی کاظمی

سازه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemi.profcms.um.ac.ir/
hkazemium.ac.ir
8815100

غلامحسین رحیمی شعرباف

مهندسی مکانیک- طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~rahimi_gh
rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356

h-index: 26  

یداله سبوحی

مهندسی انرژی استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~boroushaki/
saboohisharif.edu
6616 4512

سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

مجید صادق آذر

راه و ساختمان استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/msadegha/?ac=article
msadeghaut.ac.ir
88090544

علی اکبر صالحی

مهندسی هسته ای استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sjce.journals.sharif.edu/journal/editorial.board
salehisharif.edu

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

cme.shirazu.ac.ir/~taleb
talebshirazu.ac.ir
0711-6473499

دکتر محمدرضا عارف

مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

ee.sharif.edu/~aref/
arefsharif.edu
66165935

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

دکتر محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~alisha
alishashirazu.ac.ir
071-30243613

دکتر علی کاوه

سازه استاد دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه علم و صنعت ایران

civilica.com/p/177217/print/
alikavehiust.ac.ir

h-index: 58  

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

mee.shirazu.ac.ir/~alisha
mkermansharif.edu
66022727

دکتر علینقی مشایخی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mashayekhi/
mashayeksharif.ac.ir
66165856

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

دکتر رضا مکنون

مهندسی منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

old.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=maknoon
maknoonaut.ac.ir
64543015

دکتر هادی ندیمی

معماری و شهرسازی استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375077
h_nadimisbu.ac.ir