اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu

سردبیر

دکتر محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

ahmadiansharif.edu
66165503

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اسلامی

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

me.aut.ac.ir/Eslami.htm
eslamiaut.ac.ir
64543416

محمدتقی احمدیان

ارتعاشات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~ahmadian/
ahmadiansharif.edu
66165503

محسن اصغری

مکانیک جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

research.mech.sharif.ir/persons/faculty/3
asgharisharif.edu
66165523

محمدرضا اعلم

مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه برکلی کالیفرنیا

web.mit.edu/alam/www/
reza.alamberkeley.edu
617-459-5158

محمد اقتصاد

مکانیک جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/Sess/3265648884074
eghtesadshirazu.ac.ir
071- 36133148

آریا الستی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

research.mech.sharif.ir/persons/faculty/6
aalastisharif.edu
66165504

عبدالرضا اوحدی همدانی

طراحی کاربردی استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

mec.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=a_r_ohadi&depurl=mechanical-engineering&lang=fa&cid=13946950
a_r_ohadiaut.ac.ir
64543484

احمد براری

خودرو و ساخت دانشیار گروه مهندسی مکانیک ، خودرو و ساخت دانشکده مهندسی و دانشگاه علمی کاربردی انستیتوی فناوری انتاریو

www.ahmadbarari.com/
ahmad.barariuoit.ca
(905) 721-8668 ext

مهرداد تقی زاده منظری

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~mtmanzari/
mtmanzarisharif.edu
6 616 5689

حسن سالاریه

سیستم های دینامیکی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~salarieh/
salariehsharif.ir
66165538

محمدحسن سعیدی

تبدیل انرژی استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~saman/contact.html
samansharif.edu
66165522

دکتر سعید سهراب پور

طراحی بهینه استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

امیررضا شاهانی

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shahani/
shahanikntu.ac.ir
84063221

محمد شرعیات

خودرو استاد دانشکه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/shariyat/
shariyatkntu.ac.ir
۸۴۰۶۳۲۲۶

محمودمهرداد شکریه

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/1682/%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%87
shokriehiust.ac.ir
77240540

مجید صفاراول

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

mec.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=mavval&depurl=mechanical-engineering&lang=fa&cid=3203
mavvalaut.ac.ir
64543423

دکتر حسن ظهور

مدلسازی سیستم های مکانیکی استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~zohoor/
zohoorsharif.edu
66165527

فمیدا فلاح رجب زاده

مواد مرکب و مواد FG دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~fallah/
fallahsharif.ir
66165516

هادی محمدی

مکانیک دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک بیریتیش کلمبیا، کانادا

hadi.mohammadiubc.ca

علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

سیدمحمدباقر ملائک

دینامیک پرواز و کنترل استاد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~web/homepage.php?username=malaek
malaeksharif.edu
6616 4615

h-index: 12  

حسین نجات پیشنکاری

دینامیک و ارتعاشات دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~nejat/
nejatsharif.ir
66165543

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

داود یونسیان

مکانیک استاد دانشکده مهندسی راه آهن - دانشگاه علم و صنعت ایران

webpages.iust.ac.ir/younesian/
younesianiust.ac.ir
73913523

h-index: 18  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمدرضا اسلامی

جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

me.aut.ac.ir/Eslami.htm
eslamiaut.ac.ir
64543416

عباس افشار

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/7323/Dr.-Afshar,-Abbas
a_afshariust.ac.ir
77240398

h-index: 35  

عباس انواری

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/abbas-anvari/
anvarisharif.edu
6616 4512

اعظم ایرجی زاد

فیزیک استاد دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

physics.sharif.ir/~web/azam-iraji-zad/
irajisharif.edu
6616 4513

داور بقاعی

شیمی استاد دانشکده شیمی - دانشگاه صنعتی شریف

ch.sharif.edu/~chinfo/boghaih.html
dboghaeisharif.edu
66165306

یحیی تابش

علوم ریاضی استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~tabesh/
tabeshsharif.ir
6616 5624

جعفر توفیقی داریان

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/towfighi
towfighimodares.ac.ir
82883311

h-index: 27  

حسن حاجی کاظمی

سازه استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemi.profcms.um.ac.ir/
hkazemium.ac.ir
8815100

غلامحسین رحیمی شعرباف

مهندسی مکانیک- طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~rahimi_gh
rahimi_ghmodares.ac.ir
82883356

h-index: 26  

یداله سبوحی

مهندسی انرژی استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~boroushaki/
saboohisharif.edu
6616 4512

سعید سهراب پور

طراحی جامدات استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
66165521

مجید صادق آذر

راه و ساختمان استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/homepage/msadegha/?ac=article
msadeghaut.ac.ir
88090544

علی اکبر صالحی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehisharif.edu

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

talebshirazu.ac.ir
0711-6473499

دکتر محمدرضا عارف

مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف

ee.sharif.edu/~aref/
arefsharif.edu
66165935

دکتر محمود یعقوبی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

shirazu.ac.ir/faculty/home/yaghoubi
yaghoubshirazu.ac.ir
071-6274841

دکتر محمدمهدی علیشاهی

حرارت و سیالات استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

alishashirazu.ac.ir
071-30243613

دکتر علی کاوه

سازه استاد دانشکده مهندسی عمران -دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehiust.ac.ir

h-index: 58  

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف

mkermansharif.edu
66022727

دکتر مهدی محقق

استاد دانشکده ادبیات - دانشگاه تهران

anrmokanon.met
55380416

دکتر علینقی مشایخی

مدیریت استاد دانشکده مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

mashayeksharif.ac.ir
66165856

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

mech.sharif.edu/~meghdari/
meghdariisharif.edu
66165541

دکتر رضا مکنون

مهندسی منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

old.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=maknoon
maknoonaut.ac.ir
64543015

دکتر امیرهوشنگ مهریار

روانشناسی استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

mehryarsharif.ac.ir
22010616

دکتر هادی ندیمی

معماری و شهرسازی استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375077
h_nadimisbu.ac.ir