اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر صالحی

استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

salehiatsharif.edu

سردبیر

دکتر محمدتقی احمدیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

ahmadianatsharif.edu
66165503

مدیر داخلی

پوران خیرمندی

علوم ارتباطات اجتماعی -

pajouheshatsharif.edu
66164093- داخلی4

مدیر وب سایت

شیما آل اسداله

علوم ارتباطات اجتماعی کارشناس

pajouheshatsharif.edu
66164093- داخلی 1

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس افشار

مدیریت منابع آب -سازه های هیدرولیکی استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

a_afsharatiust.ac.ir

دکتر عباس انواری

استاد فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

anvariatsharif.edu
6616 4512

دکتر اعظم ایرجی زاد

استاد فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف

irajiatsharif.edu
66164513

دکتر داور بقاعی

استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف

dboghaeiatsharif.edu
66022727

دکتر یحیی تابش

استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف

tabeshatsharif.ir
66005319

دکتر جعفر توفیقی داریان

استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس

towfighiatmodares.ac.ir
82883311

دکتر حسن حاجی کاظمی

سازه های بتن آرمه استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد

hkazemiatferdowsi.um.ac.ir
8815100

دکتر غلامحسین رحیمی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس

rahimi_ghatmodares.ac.ir
82883356

دکتر یدا... سبوحی

استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف

saboohiatsharif.edu
66072723

دکتر سعید سهراب پور

طراحی بهینه استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

saeedatsharif.ir
66165521

دکتر مجید صادق آذر

استاد مهندسی عمران- دانشگاه تهران

essabetatut.ac.ir
88090544

دکتر علی اکبر صالحی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

salehiatsharif.edu
66165691

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی آب استاد مهندسی عمران - دانشگاه شیراز

talebatshirazu.ac.ir
0711- 6287505

دکتر محمدرضا عارف

استاد مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف

arefatsharif.edu
6616 5935

دکتر محمود یعقوبی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

yaghoubatshirazu.ac.ir
0711-6274841

دکتر محمدمهدی علیشاهی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

alishaatshirazu.ac.ir
0711- 2303051

دکتر علی کاوه

سازه استاد مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

alikavehatiust.ac.ir

دکتر محمد کرمانشاه

حمل و نقل استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف

mkermanatsharif.edu
66022727

دکتر مهدی محقق

استاد دانشکده ادبیات- دانشگاه تهران

anrmoatkanon.met
55380416

دکتر علینقی مشایخی

استاد مدیریت و سیستم - دانشگاه صنعتی شریف

mashayekatsharif.ac.ir
66165856

دکتر علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

meghdariiatsharif.edu
66000021

دکتر رضا مکنون

آب و محیط زیست استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

maknoonataut.ac.ir
64543015

دکتر امیرهوشنگ مهریار

استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه

mehryaratsharif.ac.ir
22010616

دکتر هادی ندیمی

استاد دانشکده معماری- دانشگاه شهید بهشتی

h_nadimiatsbu.ac.ir

هیات تحریریه تخصصی

دکتر حسن ظهور

مدلسازی سیستم های مکانیکی استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

zohooratsharif.edu
66000021

دکتر محمدرضا اسلامی

جامدات استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiataut.ac.ir
64543416

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

baktiariataut.ac.ir
64543417

دکتر اصغر برادران رحیمی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه فردوسی مشهد

rahimiabatferdowsi.um.ac.ir
0511-8680076

دکتر حسن بصیرت تبریزی

حرارت و سیالات استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

hbasiratataut.ac.ir
64543455

دکتر محمود سلیمی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی اصفهان

salimiatcc.iut.ac.ir
0311-3912625

دکتر سعید سهراب پور

طراحی بهینه استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

saeedatsharif.ir
66165521

دکتر محمود شاکری

مکانیک جامدات - طراحی کاربردی استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

shakeriataut.ac.ir
66405844

دکتر محمدمهدی علیشاهی

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

alishaatshirazu.ac.ir
0711- 2303051

دکتر سیداحمد فاضل زاده

تداخل سازه - سیال- الاسیتیسه استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه شیراز

fazelzadatshirazu.ac.ir

دکتر بهروز فرشی

بهینه سازی سازه ها استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران

farshatiust.ac.ir
77240540

دکتر فرشاد کوثری

انتقال حرارت استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه تهران

fkowsariatut.ac.ir

علی مقداری

کنترل و رباتیک استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

meghdariiatsharif.edu
66000021

علی نوری بروجردی

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

anouriatsharif.edu

دکتر محمود یعقوبی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه شیراز

yaghoubatshirazu.ac.ir
0711-6274841