نویسنده = سهیلا یغمایی
تعداد مقالات: 3
مدل‌سازی سینتیک رشد مخمر ۹۰۲۶−BBRC در معرض فنل

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 3-8

فرناز امیری؛ سهیلا یغمایی؛ سحر سمیع


تعیین شرایط بهینه در تصفیهی پساب حاوی مواد لبنی بهروش افزایش زیست شناختی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 53-58

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی


بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 61-64

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ خدیجه قراط