نویسنده = حسن پهلوان زاده
تعداد مقالات: 3
تعیین منحنی‌های ایزوترم جذب رطوبت و حرارت خالص ایزواستریک جذب آرد گندم

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 13-19

علیرضا رحیمی؛ حسن پهلوان زاده


مدل‌سازی حلالیت گاز CO2 در مخلوط حلال‌های آمین‌دار

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، اسفند 1387، صفحه 33-39

حسن پهلوان زاده؛ حسن محسنی


تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر عملکرد چرخ رطوبت‌زدای دوار

دوره 23، شماره 40.2، اسفند 1386، صفحه 155-162

حسن پهلوان زاده؛ امیرحسین زمزمیان؛ محمدرضا امیدخواه نسرین