نویسنده = محمدباقر غفرانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی


2. وضعیت تکنولوژی انرژی هسته‌ای در پایان قرن حاضر و روند تحول آن

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 52-67

محمدباقر غفرانی