نویسنده = یدالله سبوحی
تعداد مقالات: 3
1. دورنمای توسعه بخش انرژی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 10-29

یدالله سبوحی


2. سازماندهی مطالعات انرژی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران(2)، فروردین 1373، صفحه 13-20

یدالله سبوحی


3. مطالعات انرژی در ایران

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 11-21

یدالله سبوحی